Du er her:

Samlede vandtakster - 2017


Takster for vand 2017
Taksten er baseret på afgørelse fra Forsyningssekretariatet, der har udmeldt en samlet økonomisk ramme for 2017.

Taksterne er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28-03-2017.

Eventuelle ændringer i taksterne vil blive korrigeret ved efterfølgende opkrævninger, evt. ved årsafregningen..

.

Vandbidrag, ialt

  uden moms  med moms 
Vandbidrag                                         14,03 kr./m3  17,54 kr./m


Betaling for vand er opdelt i

  uden moms    med moms 
Vandpris, TÅRNBYFORSYNING  7,78 kr./m3   9,72 kr./m3
Afgift ledningsført vand, staten 5,86 kr./m3   7,33 kr./m3
Grundvandssikring, staten 0,39 kr./m3   0,49 kr./m3

Vandbidrag, afgift af ledningsført vand og grundvandssikring betales for hver 1000 l forbrugt vand.

 

Du kan se udviklingen i vandprisen og alle takster her.


Har man egen indvinding opkræver selskabet på kommunens vegne statsafgifterne ovenfor. Det sker på grundlag af et standardforbrug for helårsbeboelse svarende til 170 m3 og sommerhusbeboelse - 70 m³. Har man opsat en måler sker afregningen efter det målte forbrug. Måler kan rekvireres ved henvendelse til TÅRNBYFORSYNING Vandværk.


Vandmålerbidrag

måler

uden moms

 

incl. moms

3 -5  m3 måler

205,00

kr./år

 

256,25

kr./år

7-10 m3 måler

310,00

kr./år

 

387,50

kr./år

15 m3 måler

515,00

kr./år

 

643,75

kr./år

20 m3 måler

720,00

kr./år

 

900,00

kr./år

30 m3 måler

1.075,00

kr./år

 

1.343,75

kr./år

80 mm måler

2.680,00

kr./år

 

3.350,00

kr./år

100 mm måler

5.360,00

kr./år

 

6.700,00

kr./år

Ved andre målerstørrelser fastsættes individuelt.
I enfamiliehuse benyttes i de fleste tilfælde 3-5 m3 måler.

Sprinklerbidrag

 

uden moms 

 

incl. moms 

1-  99 sprinklere

720,00

kr./år

 

900,00

kr./år

100- 999 sprinklere

2.680,00

kr./år

 

3.350,00

kr./år

1000-      sprinklere

5.300,00

kr./år

 

6.625,00

kr./år

Nye ejendomme
Ejendomme der ikke tidligere har været tilsluttet vandforsyning skal betale et såkaldt "Anlægsbidrag" og et "stikledningsbidrag".

  • Anlægsbidraget dækker et bidrag til hoved- og forsyningsledninger. Bidraget betales pr. boligenhed ved tilslutning og ved udbygning. For erhverv svarer en boligenhed til hver 800 m² påbegyndt grundareal.
  • Stikledningsbidraget dækker etableringsomkostninger fra forsyningsledningerne til skelgrænsen.
 

uden moms

 

incl. moms 

Anlægsbidrag

Bidrag til hoved- og forsyningsledningsnet

2.885,00 kr./enh.

 

3.606,25 kr./enh.

Stikledningsbidrag

30.400,00 kr/stik

  38.000,00 kr/stik

I særlige tilfælde fastsættes afgiften af Kommunalbestyrelsen. Se endvidere Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand.Gebyr for rykkerbreve

Rykkerbreve                                    100 kr/stk (momsfrit)    

Såfremt regningerne ikke bliver betalt efter 2 rykkere, vil der blive afsent varsel om lukning for vandet og en sidste meddelelse om, at der lukkes for vandet på en given dato. Der bliver først åbnet for vandet når der er betalt, herunder et såkaldt åbningsgebyr, der knytter sig til, at personalet skal bruge tid på den pågældne opgave. Bemærk at det tekniske personale ikke modtager betalinger. Dette eller dokumentation for betaling skal ske til administrationen.

Da både vand og spildevand opkræves i samme regning pålægges der kun et rykkergebyr pr. regning
 

Gebyr for betalingsaftale ved afdragsordning

Såfremt den samlede regning skal opdeles i flere indbetalinger, skal der betales et gebyr for oprettelse af en betalingsaftale og udsendelse af indbetalingskort. Bemærk, at der maksimalt kan aftales seks indbetalinger, således at det samlede beløb er indbetalt inden der udsendes en ny regning.

Gebyr for betalingsaftale      100,00  kr./stk. (momsfrit)


Flytteopgørelse

Såfremt de skal udarbejdes en flytteopgørelse, skal der betales et gebyr

Gebyr for flytteopgørelse     125,00  kr./stk. inkl. moms


Genåbningsgebyr

Såfremt der er lukket for vandet,skal der betales et genåbningsgebyr for at få vand til ejendommen igen.

  uden moms      incl. moms   
Genåbning efter lukning 600,00 kr./opl.   750,00 kr./opl.


Kontrol af vandmåler på akkrediteret laboratorium 
Såfremt der opstår tvivl om vandmålerens visning, kan den forlanges kontrolleret på et akkrediteret laboratorium.

Hvis der konstateres fejl på måleren, er det gratis for kunden.

Hvis der ikke konstateres fejl på måleren, skal kunden afholde omkostningerne med afprøvningen. Gebyret for kontrol af vandmåler udgør summen af regningen fra det akkrediterede laboratorium samt TÅRNBYFORSYNING Vand's samlede omkostninger forbundet med kontrollen. Det udgør i 2016 - 837,50 kr incl. moms .


Erstatning for vandmåler  
Ved bortkomst eller beskadigelse af måler, dog undtaget slid eller ælde.

  uden moms    incl. moms 
3-5 m³ målere  370,00 kr./stk.   462,50 kr./stk.

Større målere betales efter regning ud fra de faktiske omkostninger (indkøb af ny måler, arbejdsløn ved udskiftning af måler, kørsel m.v.)


Kontrolaflæsning af vandmåler 

Såfremt en ejer af en ejendom ikke aflæser sin vandmåler på forlangende (f.eks. ved udsendelse af aflæsningskort), forbeholder TÅRNBYFORSYNING Vand sig ret til at foretage en såkaldt teknisk kontrol, hvilket vil sige, at vandforsyningen kommer ud og aflæser vandmåleren på ejendommen. For dette opkræves et gebyr.

Gebyr for kontrolaflæsning      387,50 kr./stk. inkl. moms

 

Opsætning og nedtagning af måler  

Såfremt der skal opsættes eller nedtages en måler, skal der betales et gebyr for både opsætning og nedtagning.

Opsætning af måler      387,50 kr./stk. inkl moms
Nedtagning af måler     387,50 kr./stk. inkl moms


Forgæves kørsel
Såfremt ejeren af en ejendom har truffet aftale om målerskift/ kontrolaflæsning af vandmåleren (eller TÅRNBYFORSYNING Vand har fastsat et tidspunkt herfor) herefter, men ikke træffes til den aftalte tid på den ejendom, hvor der skal skiftes vandmåler/kontrolaflæses vandmåler, opkræves et gebyr for forgæves kørsel. Der opkræves endvidere gebyr for forgæves kørsel i de tilfælde, hvor vandmåleren ikke kan skiftes pga. utilgængelighed eller pga. defekte ventiler før og/eller efter måleren. Det samme gælder, hvis vandmåleren ikke kan aflæses pga. utilgængelighed. 

Gebyr for forgæves kørsel      375,00  kr./kørsel inkl. moms
>>Til top<<

Nyheder


10-11-2017

Vandselskaberne bidrager til den lokale udvikling

Du kan læse mere fra rapporten her. ...

Læs mere

23-10-2017

Kom til indvielse på det nye blødgøringsanlæg.

Vi holder indvielse af det nye blødgøringsanlæg på...

Læs mere

SelvbetjeningHer kan du se dit vandforbrug og indberette din måleraflæsning
 

Målerudskiftning

Bestil tid til at få udskiftet din vandmåler.
Dit målernr. skal være på 8 cifre. Er dit målernr. kun på 5 cifre indtastes 000 foran.
Til Målerudskiftning

 

SMS service

Ved driftsforstyrrelser, tømning af tanke, afbrydelse af vand eller varmeforsyningen m.v. sender TÅRNBYFORSYNING sms til de telefonnumre, der er registreret på de berørte adresser. Du kan tilmelde og afmelde telefonnumre på linket neden under.

Tilmeld dig her