Du er her:

Indsatsplan for grundvand


Indsatsplan for grundvandIndsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tårnby Kommune

 

Kort om indsatsen

 

Rent drikkevand er en væsentlig forudsætning for vores alles sundhed og trivsel. Med en fællesoffentlig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, er rammen sat for arbejdet. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S er i Tårnby den centrale aktør i et overvågningsprogram at grundvandet, som bl.a. varsler om eventuelle forureningstrusler. Overvågningsprogrammet vil bidrage til, at eventuelle trusler kan imødegås, inden forureningen når indvindingsboringerne, herunder at modvirke optrængning af salt grundvand fra de dybere lag i undergrunden.

 

Borgerne inddrages

Som en del af indsatsplanen involveres borgerne gennem ved en kampagne mod brug af grundvandstruende stoffer som f.eks. pesticider i haver og på flisearealer. Kampagnen hedder ”Du bor på dit drikkevand”

 

Undersøger, rydder op og fører tilsyn

En anden afgørende indsats er at undersøge og afhjælpe jord- og grundvandsforurening fra de mange

potentielle forureningskilder, der altid vil være at finde i byområder, fx fra virksomheder, benzinstationer,

olietanke, trafik m.m. Her har Region Hovedstaden en central rolle i den oprydningsindsats, og Tårnby Kommune bistår i opgaven med at sørge for, at der ryddes op i henhold til gældende lovgivning i kommunen. Dertil foretages målrettede tilsyn på virksomheder som skal sikre, at byudvikling og etablering af nye anlæg sker på en måde, som ikke forringer grundvandet.

 

Brug af vejsalt skal nedbringes

Der vil herudover i de kommende år være fokus på at nedbringe forbruget af vejsalt i Kommunen, da saltindholdet i indvindingsboringerne i forvejen er truet af nedefra, herunder skal mulighederne for anvendelse af alternative glatførebekæmpelsesmidler undersøges.

 

Fakta om indvindingsboringer, kildepladser og BNBO-områder i Tårnby Kommune.

-

 

Læs mere i indsatsplanen for grundvandbeskyttelse i Tårnby Kommune