Du er her:

Sociale og arbejdsmæssige klausuler


Sociale og Arbejdsmæssige klausuler i TårnbyforsyningIndledning
Udbud af varer, tjenesteydelser, samt bygge- og anlægsopgaver skal sikre, at TÅRNBYFORSYNING opnår de bedste og billigste tilbud på leverancer og opgavevaretagelse.

 

Udbud skal indeholde miljøkrav i overensstemmelse gældende regler og tilbudsgiver skal sikre at produktion og virke sker indenfor rammerne af god miljøledelse. Dette kan f.eks. ske ved at virksomheden har en miljøpolitik, er miljøcertificeret eller lignende.
 

Med dette notat fastlægger TÅRNBYFORSYNING krav til anvendelse af sociale og arbejdsmæssige klausuler ved arbejde for selskabet.
Disse må dog ikke kunne opfattes som en teknisk handelshindring eller virke konkurrencebegrænsende.

Sociale klausuler (finder anvendelse, hvor det er muligt)
TÅRNBY
FORSYNING ønsker, hvor det er lovligt, at fremme anvendelse af sociale klausuler ved kontraktindgåelser, herunder beskæftigelse af lærlinge/praktikanter. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive taget stilling til projektets mulighed for at rumme brug af lærlinge/praktikanter.

Etisk og socialt ansvar (finder anvendelse, hvor det er muligt)
Som udgangspunkt bør kontrakter som udfærdiges på baggrund af afholdte udbud indeholde krav om, at den der vinder udbuddet overholder nogle grundlæggende konventioner. Formålet er at sikre, at løsningen af den udbudte opgave sker under iagttagelse af de gældende konventioners krav til arbejdsmiljø og arbejdsforhold m.v.
Klausuler om etisk og socialt ansvar indarbejdes i det konkrete udbudsmateriale som et kontraktvilkår.

Arbejdsmæssige klausuler (finder anvendelse, hvor det er muligt)
TÅRNBY
FORSYNING ønsker at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren/entreprenøren af de udbudte opgaver sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de tilbudte varer/ydelser.

Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som leverandøren beskæftiger, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold ti danskel kollektive overenskomster, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri, hvor arbejdet skal udføres.

 

Anvendelse af arbejdsklausul i kontrakten kan ikke ske helt generelt. Der vil ved hvert enkelt udbud konkret overvejes, om en arbejdsklausul er proportional og relevant. Det betyder, at arbejdsklausulen ikke må være for byrdefuld i forhold til den udbudte opgave, og må ikke indebærer forskelsbehandling og konkurrencebegrænsning.

 

  • § 1 Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, skal leverandøren/entreprenøren og evt. underleverandøren/underentreprenøren overholde denne. Hvis de ansatte ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må disse ikke stilles mindre gunstige med hensyn til de vilkår, der gælder arbejdstagere, som i Danmark udfører tilsvarende arbejde og som har en kollektiv overenskomst.
  • § 2 Leverandøren/entreprenøren skal på selskabets opfordring oplyse alle ansættelsesvilkår for leverandørens/entreprenørens ansatte. Leverandøren/entreprenøren skal på tilsvarende måde oplyse alle ansættelsesvilkår for underleverandørens/underentreprenørens ansatte. 
  • § 2, stk. 1 Dokumentation skal være selskabet i hænde senest 5 arbejdsdage efter opfordringens modtagelse. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en misligholdelse af kontrakten.
  • § 2, stk. 2 Misligholdelsen nævnt i § 2, stk. 1 kan medføre, at selskabet kan kræve en bod på 5 pct. af kontraktværdien. selskabet er berettiget til at modregne boden i den førstkommende udbetaling til leverandøren/entreprenøren efter bodens forfaldsdato.

Formålet med at tilføje evt. underleverandør/underentreprenør er det såkaldte kædeansvar, som indebærer, at de overordnede leverandør/entreprenør er ansvarlige for mangelfuld overholdelse af aftaler hos underleverandør/underentreprenør.

 

Dokumentation fra leverandøren/underleverandøren kan f.eks. være i form af lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakt m.v.

Hent dokumentet her.