Du er her:

SAMLEDE SPILDEVANDSTAKSTER 2017


Takster for afledning og behandling af spildevand 2017Taksterne er foreløbige, idet der først meget sent er modtaget en afgørelse om de fremtidige økonomiske rammer for selskabets drift i 2017. Taksterne forventes derfor først endeligt behandlet i kommunalbestyrelsen i februar 2017.

Eventuelle ændringer i taksterne vil blive korrigeret ved efterfølgende opkrævninger, evt. ved årsafregningen.

 

Staten har gældende fra 2013 indført krav om en tretrins takst, afhængigt af hvor meget vand, der afledes fra erhvervsvirksomheder.

Alle forbrugere afregnes til trin 1, men erhvervsvirksomheder, der opfylder visse forudsætninger afregnes med en reduceret takst i yderligere trin 2 og trin 3.

Trin 1: Vandafledningsbidrag,  ved forbrug mindre end 500 m3/år: 
  23,39 kr./m3 (eksl momst) og 29,24 kr./m3 (incl moms)
Trin 2: Vandafledningsbidrag,  ved forbrug mellem 500 og 20.000 m3/år:   19,65 kr./m3 (eksl momst) og 24,56 kr./m3 (incl moms)
Trin 3: Vandafledningsbidrag,  ved forbrug mere end 20.000 m3/år:   12,16 kr./m3 (eksl momst) og 15,20 kr./m3 (incl moms)

 

Modellen øger rabatten i trin 2 og trin 3 over de næste et år.

 

De foreløbige takster for 2017 er højere end tidligere pga. en række korrektioner der hvert år foretages af Forsyningssekretariatet.

Dun kan se alle takster og udviklingen over årene her.


Bidraget betales for hver 1000 liter vand m.m., der tilledes kloaksystemet.


Tilslutningsbidrag
49.325,98 kr./enh.(eksl. moms) og 61.657,47 kr./enh (incl moms).

Bidraget betales for ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet kloaksystemet.

Bidraget betales pr. påbegyndt boligenhed. For erhverv svarer 1 boligenhed til hver 800 m2 påbegyndt grundareal


Stikledningsbidrag
Der betales intet stikledningsbidrag
 
Spildevandsafgift            
Afgiftens størrelse afhænger af anlæggets rensemetode.

Afgiften opkræves hos offentlige og fællesprivate spildevandsanlæg (opkræves af SKAT) samt hos ejere af ejendomme, der udleder spildevand uden om fælles spildevandsanlæg (opkræves af kommunen). Afgiften opkræves på vegne af staten.

Aflevering af husholdningsspildevand fra samletanke og slam fra septiktanke (bundfældningstanke) afregnes pr. mængde efter trin 1 ovnfor.

Hertil har TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S er takst for selv kørsel, tømning og administration. Takster for tømning af tanke ses - KOMMER.

Gebyr for håndtering af regninger og aflæsninger for slamsugerfirmaer udgår og erstattes af en særlig takst på 27,04kr/m3 (eks. moms) / 33,80 kr/m3 incl. moms.
 
Der kan kun afleveres spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at spildevand fra Septiktanke og samletanke fra 2014 skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Takster for tømning af tanke ses her.


Gebyr for rykkerbreve

Rykkerbreve                                    100 kr/stk (momsfrit)    

Såfremt regningerne ikke bliver betalt efter 2 rykkere, vil der blive afsent varsel om lukning for vandet og en sidste meddelelse om, at der lukkes for vandet på en given dato. Der bliver først åbnet for vandet når der er betalt, herunder et såkaldt åbningsgebyr, der knytter sig til, at personalet skal bruge tid på den pågældne opgave. Bemærk at det tekniske personale ikke modtager betalinger. Dette eller dokumentation for betaling skal ske til administrationen.

Da både vand og spildevand opkræves i samme regning pålægges der kun et rykkergebyr pr. regning
 

Gebyr for betalingsaftale ved afdragsordning

Såfremt den samlede regning skal opdeles i flere indbetalinger, skal der betales et gebyr for oprettelse af en betalingsaftale og udsendelse af indbetalingskort. Bemærk, at der maksimalt kan aftales seks indbetalinger, således at det samlede beløb er indbetalt inden der udsendes en ny regning.

Gebyr for betalingsaftale      100,00  kr./stk. (momsfrit)


Flytteopgørelse

Såfremt de skal udarbejdes en flytteopgørelse, skal der betales et gebyr

Gebyr for flytteopgørelse     125,00  kr./stk. inkl. moms


Genåbningsgebyr

Såfremt der er lukket for vandet,skal der betales et genåbningsgebyr for at få vand til ejendommen igen.

  uden moms      incl. moms   
Genåbning efter lukning 600,00 kr./opl.   750,00 kr./opl.


Kontrol af vandmåler på akkrediteret laboratorium 
Såfremt der opstår tvivl om vandmålerens visning, kan den forlanges kontrolleret på et akkrediteret laboratorium.

Hvis der konstateres fejl på måleren, er det gratis for kunden.

Hvis der ikke konstateres fejl på måleren, skal kunden afholde omkostningerne med afprøvningen. Gebyret for kontrol af vandmåler udgør summen af regningen fra det akkrediterede laboratorium samt TÅRNBYFORSYNING Vand's samlede omkostninger forbundet med kontrollen. Det udgør i 2016 - 837,50 kr incl. moms .


Erstatning for vandmåler  
Ved bortkomst eller beskadigelse af måler, dog undtaget slid eller ælde.

  uden moms    incl. moms 
3-5 m³ målere  370,00 kr./stk.   462,50 kr./stk.

Større målere betales efter regning ud fra de faktiske omkostninger (indkøb af ny måler, arbejdsløn ved udskiftning af måler, kørsel m.v.)


Kontrolaflæsning af vandmåler 

Såfremt en ejer af en ejendom ikke aflæser sin vandmåler på forlangende (f.eks. ved udsendelse af aflæsningskort), forbeholder TÅRNBYFORSYNING Vand sig ret til at foretage en såkaldt teknisk kontrol, hvilket vil sige, at vandforsyningen kommer ud og aflæser vandmåleren på ejendommen. For dette opkræves et gebyr.

Gebyr for kontrolaflæsning      387,50 kr./stk. inkl. moms

 

Opsætning og nedtagning af måler  

Såfremt der skal opsættes eller nedtages en måler, skal der betales et gebyr for både opsætning og nedtagning.

Opsætning af måler      387,50 kr./stk. inkl moms
Nedtagning af måler     387,50 kr./stk. inkl moms


Forgæves kørsel
Såfremt ejeren af en ejendom har truffet aftale om målerskift/ kontrolaflæsning af vandmåleren (eller TÅRNBYFORSYNING Vand har fastsat et tidspunkt herfor) herefter, men ikke træffes til den aftalte tid på den ejendom, hvor der skal skiftes vandmåler/kontrolaflæses vandmåler, opkræves et gebyr for forgæves kørsel. Der opkræves endvidere gebyr for forgæves kørsel i de tilfælde, hvor vandmåleren ikke kan skiftes pga. utilgængelighed eller pga. defekte ventiler før og/eller efter måleren. Det samme gælder, hvis vandmåleren ikke kan aflæses pga. utilgængelighed. 

Gebyr for forgæves kørsel      375,00  kr./kørsel inkl. moms

 

Køb af tekniske vand for eksterne slamsugere.

På renseanlægget kan der købes teknisk vand til spuleopgaver.

Taksten er 7,94 kr/m3 eks. moms / 9,93 kr./m3 incl moms.

Vandkvalitetsrapport fremgår ved udleveringsstedet.

20-03-2017

Artikel om ekstra varmeregning

TV2 Nyheder bringer en artikel i dagsavis om en st...

Læs mere

20-03-2017

Kampagne - Kun 3 ting i dit lokum

Danske Forsyninger præsentere kampangen 'Kun 3 tin...

Læs mere

SelvbetjeningHer kan du se dit vandforbrug og indberette din måleraflæsning
 

Målerudskiftning

Bestil tid til at få udskiftet din vandmåler.
Dit målernr. skal være på 8 cifre. Er dit målernr. kun på 5 cifre indtastes 000 foran.
Til Målerudskiftning

 

SMS service

Ved driftsforstyrrelser, tømning af tanke, afbrydelse af vand eller varmeforsyningen m.v. sender TÅRNBYFORSYNING sms til de telefonnumre, der er registreret på de berørte adresser. Du kan tilmelde og afmelde telefonnumre på linket neden under.

Tilmeld dig her