Du er her:

Hvad gør vi


Hvad gør viTÅRNBYFORSYNING tænker klimatilpasning ind i så mange projekter som muligt – både når det gælder anlæg og drift.

 

De seneste år har TÅRNBYFORSYNING Spildevand arbejdet målrettet på at forsinke og frakoble regnvand, samt at optimere det eksisterende spildevandssystem. Der er årligt budgetteret med ca. 10 mio. kr. til klimaprojekter og ca. 10 mio. kr. til sanering af distributionsnettet.

 

Herunder nævnes følgende tiltag:

 

 

Tilbagebetaling 40% af tilslutningsbidraget ved frakobling af regnvand

 

 • Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til private boligejere 2011 ->
 • Frakobling af tagvand Randkløve Huse 2016

 

Tilbagebetalingerne har bevirket, at der er frakoblet et areal på ca. 25.600 m2, som ved en 10-års regnhændelse ville generere ca. 1280m3 regnvand. Siden 2011 har TÅRNBYFORSYNING udbetalt 6,6 mio. kr. til frakoblingerne, hvilket er ca. halv pris af hvad en traditionel bassinløsning med samme volumen ville havde kostet.

 

 

Forsinkelse og frakobling

 

 • Ombygningsprojekt af udløbspumpestationen på Kastrup Strandpark 2014
 • Forsinkelsesbassin i Kastruplundgade 2014
 • Amager Landevej -  vejvandet opmagasineres og forsinkes 2015
 • Frakobling af overfladevandet fra Kastrup Havn 2015
 • Separat kloakering øst for metroen 2013-2018

 

Siden 2007 er et areal på 248.600 m2 enten blevet frakoblet eller afløbsbegrænset, og det svarer til ca. 41 fodboldbaner. Udløbspumpen har en stor kapacitet, og kan pumpe op til 4.000 L hvert sekund ud i Øresund. Det omtalte areal ville genere over 12.000 m3 regnvand ved et skybrud, og udløbspumpen skulle pumpe i næsten 1 time for at pumpe vandet ud i Øresund. Vi har i samme periode øget det samlede volumen af afløbssystemet med ca. 30%. Hvor det før kunne rumme 15mm regn kan det nu rumme 19mm regn.

 

 

Vestamager

 

 • Frakoblinger af uvedkommende vand på Vestamager 2007->
 • Etablering af sparebassin i Otto Baches Alle 2014
 • Opgradering af pumpestationer i opland V 2015
 • Strømpeforinger
 • Ny trykledning PV.11 2016
 • Ny trykledning PV.9 2017

 

Der er på Vestamager frakoblet et areal på ca. 23.800 m2 på Vestamager, hvilket har skabt mere plads i systemet ved skybrud. Der er etableret et stort sparebassin langs Otto Baches Alle ved at udnytte en eksisterende stor rørledning. Det har skabt mere plads i systemet ved Løjtegårdsvej, og har givet plads til at 4 pumpestationer er blevet opgraderet, så mere vand kan pumpes ved længerevarende hverdagsregn. Samtidig strømpefores flere oplande for at minimere indsivningen af grundvand.  

 

 

Renseanlægget

 

 • Grønt tag 2012
 • Sparebassin på renseanlægget 2014
 • Opsamling og genanvendelse af regnvand som Teknisk vand 2015
 • Frakobling af overfladevand på Tårnby Renseanlæg 2015-2016

 

Ved at genbruge de gamle forklaringstanke på Tårnby Renseanlæg, er der nu skabt et 4000 m3 stort bassin, som kan holde vand tilbage fra renseanlægget i ca. 50 minutter under skybrud, og skabe plads til regnvandet fra Kastrup som pumpes ud i Øresund. Bassinet har kostet 7,1 mio. kr. hvilket er under 1/5 af en traditionel bassinløsning. Desuden udnyttes regnvandet i anlægget til teknisk vand.

 

 

Vandværket

 

 • Ny administrationsbygning med grønt tag, regnbed, opsamling og genbrug af regnvand 2016. Se planche og film om Klimahuset.

 

Ved at genbruge regnvandet til toiletskyl, tøjvask, vanding mm. forventes det at det årlige forbrug af drikkevand vil falde med ca. 50.000 liter. Derudover bliver den nye bygning opvarmet af solceller og en luf/vand varmepumpe. På årsbasis forventes det at TÅRNBYFORSYNING vil spare miljøet for ca. 5.000 kg CO2.

 

 

 

Administrationsbygning på Vandværket 2016 - Klimahuset. Tagvandet ledes i render hen til regnbedet hvor det nedsives.

 

Separering Kastrup Havn 2016. Regnvand ledes via render og liniedræn til plantebede, grøfter og Øresund.

 

Amager Landevej 2015. Vejvandet siver ned gennem den permeable asfalt hvor den tilbageholdes og forsinkes inden vandet ledes videre til fællessystemet.